Southtown Chrysler|4404 66 St, Edmonton
Photo of the outside of the Southtown Chrysler dealership

Hours & Address

Southtown Chrysler

4404 66 St, Edmonton, AB, T6K 4E7

Sales

Mon
11:00 a.m.5:00 p.m.
Tues - Wed
9:00 a.m.8:00 p.m.
Thurs - Sat
9:00 a.m.6:00 p.m.
Sun
11:00 a.m.5:00 p.m.

Service

Mon
11:00 a.m.5:00 p.m.
Tues - Fri
7:00 a.m.5:00 p.m.
Sat
7:30 a.m.3:00 p.m.
Sun
Closed

Holiday Hours

May 21
Closed
May 23
Closed

Parts

Mon
11:00 a.m.5:00 p.m.
Tues - Fri
8:00 a.m.5:00 p.m.
Sat
8:00 a.m.3:00 p.m.
Sun
Closed

Holiday Hours

May 21
Closed
May 23
Closed

Contact us

How should we contact you?